Printer Friendly Version Overa dokumenata @ 19 September 2012 10:11 AM

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

Nemačka je, kao i Srbija, potpisnica i Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine i, u skladu sa tim, pred nemačkim organima se mogu upotrebljavati izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih izdati od strane organa Republike Srbije na višejezičnom obrascu (kao i obrnuto, izvodi iz MK izdati u Nemačkoj na višejezičnom obrascu mogu se upotrebiti u Srbiji).
Nemačka je i potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, prema kojoj je javna isprava overena pečatom  ”Apostille”    podobna za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije. 
Overa pečatom “Apostille”  vrši se isključivo od strane nadležnih organa koji se nalaze u zemlji u kojoj je izdata javna isprava.
Javne isprave izdate u Republici Srbiji - za overu pečatom ”Apostille”  nadležan je osnovni sud u Republici Srbiji, koji će uz naplatu propisane sudske takse, overiti one isprave koje su izdali organi koji  imaju sedište na području tog suda.
 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.