Printer Friendly Version Poziv za podnošenje ponude - nabavka službenog automobila na lizing @ 23 February 2016 01:06 PM

10. februar

Naručilac: Ambasada R. Srbije Berlin

Adresa: Taubertstr. 18

Mesto: 14193 Berlin

 

Na osnovu Direktive o nabavkama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RS, br.716/GS od 20.05.2013 god. i Uputstva o sprovođenju nabavki U DKP RS u inostranstvu br.716-2/GS od 03.07.2013 god, Ambasada Republike Srbije u Berlinu

 

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjENjE PONUDE
Vrsta postupka: nabavka male vrednosti

 


Predmet nabavke: nabavka službenog automobila na lizing (redni broj nabavke 6-Plan)

 

Opis predmeta nabavke:

Period lizinga: 36 meseci
Specifikacija vozila: dizel, automatski menjač, zapremina motora 2.000-2.500 ssm, crna boja

Rok i način podnošenja ponude:

Elektronskim putem na e-mail adresu info@botschaft-serbien.de ili stipic@botschaft-serbien.de.
Rok za podnošenje ponude je 19. februar 2016. godine.

 

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum najniže ponuđene cene.

 

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu info@botschaft-serbien.de, zaključno sa 19. februarom.

 

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

15 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Miloš Stipić
Telefon: +49 30 895 770 0
E-mail adresa: stipic@botschaft-serbien.de